Open Access

Obecné informace o Open Access - viz níže.

Open Access logo

Pravidla pro podporu Gold road Open Access publikování na VŠCHT Praha pro rok 2019

Finanční podpora na OA-publikování je pro daný kalendářní rok přidělena z rozpočtu VŠCHT Praha Centru informačních služeb VŠCHT Praha (CIS), které odpovídá za její správu a nakládání s ní. CIS podporu rozdělí jednotlivým fakultám na základě jim přidělených RIV-bodů podle posledního platného Hodnocení výsledků výzkumných organizací (Úřad vlády ČR). O výši těchto virtuálních finančních prostředků poskytovaných jednotlivým autorům/kám rozhoduje proděkan pro VaV příslušné fakulty podle následujících pravidel:

 1. Podporu lze čerpat pro články v časopisech, pro knihy nebo jednotlivé kapitoly v knize, monografii apod.
 2. Akceptovány jsou pouze recenzované články (full-paper i review), v časopisech indexovaných ve Web of Science a/nebo Scopus (důvod: zajištění kvality, ochrana autorů/ek před "predátory"). V případě nejasností ohledně zařazení časopisu kontaktuje pro kontrolu: Mgr. Jakub Szarzec, Jakub.Szarzec@techlib.cz.
 3. Publikování článků formou OA v hybridních časopisech, které VŠCHT Praha předplácí, není podporováno.
 4. První a/nebo korespondující autor/ka musí být z VŠCHT Praha (jeho/jí afiliace).
 5. Výši dotace určuje proděkan pro VaV.

Postup získání podpory

Podpora je poskytována do vyčerpání vyhrazené částky.

Autor o podporu žádá proděkana po předložení

 • potvrzení o přijetí (acceptance) článku,
 • zaslané faktury (faktura stačí elektronicky).

Doporučujeme v okamžiku zasílání manuskriptu (submission) vznést na příslušného proděkana pro VaV dotaz, jaký je stav zbývajících financí a zda článek splňuje kritéria pro podporu.

Originál žádosti schválený proděkanem pro VaV příslušné fakulty a fakturu (popř. link na platbu kartou) posílejte na:
Markéta Zeithamová, Marketa.Zeithamova@vscht.cz, která zprostředkuje finanční úhradu za příslušný článek.

Autoři/rky jsou vždy povinni:

Autor/ka je povinen/a založit záznam v databázi OBD přesně podle pravidel uvedených ve Směrnici rektora č. 60.56/17 

Formulář žádosti 

RSC Gold for Gold

Podpora Open Access publikování na ÚOCHB

Zaměstnanci ÚOCHB se v případě žádosti o finanční podporu na publikování v režimu Open Access mohou obrátit na sekretariát ředitele.

RSC Gold for Gold

Více informací: Viktorie Chládková, viktorie.chladkova@uochb.cas.cz

Obecné informace o Open Access

Open Access (neboli otevřený přístup) je alternativa šíření vědeckých poznatků prostřednictvím vědeckých časopisů. Principem je neomezený online přístup k vědeckým informacím, který zajišťuje archivace článků v otevřených repozitářích nebo publikování v otevřených časopisech. Tím lze zajistit okamžitý, trvalý a bezplatný přístup k vědeckým informacím.

Přínosy otevřeného přístupu:

 • Rozšíření dostupnosti vědeckých informací,
 • Zvýšení viditelnosti vědeckých informací,
 • Rozšíření čtenářské základny.

Otevřeného přístupu lze dosáhnout různými způsoby, ale existují dva základní publikační modely:

Gold road neboli Zlatá cesta

Placená cesta publikování v otevřených časopisech, kterou zajišťuje běžný vydavatel. Existují tři typy zlatých časopisů:

 1. časopis s úplným otevřeným přístupem – všechny články jsou dostupné v režimu otevřeného přístupu,
 2. hybridní časopis – autor si za otevřený přístup k jeho článku může připlatit, ale za přístup k celému časopisu je nutné předplatné,
 3. časopis s pozdrženým otevřeným přístupem – na plný text je uvaleno časové embargo, text je zpřístupněn až po uplynutí určené lhůty.

Pozor na tzv.  "predátory".

Green road neboli Zelená cesta

Green road je cestou volného publikování v open repozitářích nebo volně dostupných časopisech. Přístup k plným textům zajišťuje sám autor tím, že uloží publikaci v preprintové, postprintové či vydavatelské verzi do oborového nebo institucionálního repozitáře a stanoví práva užití. Otevřené časopisy lze nalézt na http://www.doaj.org.

 

Kontakt VŠCHT

Markéta Zeithamová
marketa.zeithamova@vscht.cz
 +420 220 443 080

Kontakt ÚOCHB

Viktorie Chládková
viktorie.chladkova@uochb.cas.cz
232 002 434

Zajímavé odkazy

OA Horizont H2020
OpenAccess CZ
Open Access Week
Open Access v NTK
Sherpa Romeo

Poslední změna: 12.2. 2020 09:02